Oferta usług i szkoleń bhp

Prowadzimy szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  dla wszystkich grup zawodowych. Na bieżąco prowadzimy nabór na okresowe szkolenia bhp we wszystkich kategoriach. Korzystając z naszej oferty mają Państwo pewność, że szkolenia przeprowadzone przez naszych specjalistów są profesjonalnie przygotowane i prowadzone przez doświadczonych fachowców z dziedziny bhp.

W ramach naszych usług, wykonujemy następujące szkolenia i zadania:

Szkolenia okresowe bhp: na stanowiskach robotniczych,  dla pracodawców i pracowników kierujących pracownikami, dla pracowników służb mundurowych, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników szkół i nauczycieli.


Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy: podstawa prawna: § 39a. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.; PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.


Opracowanie tabel przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników (podstawa prawna: art. 2377 Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. z 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).


Udział w dochodzeniach powypadkowych (podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy; rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy - Dz. U. Nr 227, poz. 2298; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia - Dz. U. Nr 236, poz. 1992).


Cennik:

  1. Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych (stanowiska administracyjno – biurowe , stanowiska robotnicze) - 70 zł/brutto za osobę.

  2. Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - 150 zł//brutto za osobę.

  3. Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP i pracowników służby bhp - 300 zł//brutto za osobę.

  4. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy - od 150zł/brutto za stanowisko.

  5. Opracowanie dokumentacji powypadkowej od 200 zł/brutto.


Uwagi:

  1. Ceny podlegają negocjacjom w przypadku szkolenia kilkuosobowych grup pracowników.

  2. Szkolenia bhp możemy prowadzić w siedzibie Państwa firmy lub w siedzibie Stowarzyszenia.

  3. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu.

  4. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.